RAŠYTOJO LAIMONO INIO VASARA SU KNYGA

RAŠYTOJO LAIMONO INIO VASARA SU KNYGA

 

Dalia POŠKIENĖ

XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, LUMA prezidentė

 

Turininga vasaros pradžia rašytojui Laimonui Iniui. Šiais metais išleista

devintoji ciklo padavimai ir legendos knyga “Aštuoni Kuršmarių vėjai. Mažoji

Lietuva, interpretacijos” apkeliavo Mažąją Lietuvą. Pirmasis susitikimas –

Smalininkų Mažosios Lietuvos kultūros centre. Kitas – Priekulės Ievos

Simonaitytės muziejuje, kur rašytojas dalijosi prisiminimais ir apie susitikimus su

Ieva Simonaityte jos namuose. Šie metai – Ievos Simonaitytės metai, tad prisiminta

jos kūryba, bendravimas. Susitikime dalyvavo pedagogė, rašytoja, kraštotyrininkė

Edita Barauskienė.

Įsimintini susitikimai Drevernos Etnocentre, kur literatūros vakarą praturtino

moterų vokalinis ansamblis “Žvejytės”, vadovaujamas Virginos Asnauskienės.

Rusnėje – Salos etnokultūros ir informacijos centre su vadove Birute Serviene

aplankytos parodos, pasidalinta šio krašto istorija. Rašytojo sakmes ir pasakojimus

papildė nuotaikinga Rusnės moterų vokalinio ansamblio “Luotužė” programa.

Svetingai priimti   Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje.

Bibliotekos vadovė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė susirinkusiesiems pristatė

knygos „Aštuoni Kuršmarių vėjai“ autorių – poetą, eseistą, novelistą, vertėją,

prozininką, redaktorių, bibliotekininką, Lietuvos rašytojų sąjungos bei XXVII

knygos mėgėjų draugijos narį Laimoną Inį ir su juo drauge į literatūrinį susitikimą

su pagėgiškiais atvykusius garbius svečius. Sveikinamąjį žodį renginio dalyviams,

svečiams bei žiūrovams tarė ir gražiausius linkėjimus rašytojui Laimonui Iniui

Pagėgių savivaldybės mero Vaido Bendaravičiaus vardu perdavė mero

pavaduotoja Ligita Kazlauskienė. Vicemerė akcentavo, jog knygos sutiktuvės yra

didžiulė šventė ne tik jos autoriui, bet ir visai visuomenei, nes skaitymas suteikia

dvasinį praturtėjimą, o ypatingą svarbą šis įvykis įgauna tada, kai knyga apie

Mažąją Lietuvą pristatoma gražiame, unikaliame Mažosios Lietuvos krašte –

Pagėgiuose.  P. Ligita Kazlauskienė svečiui dovanojo reprezentacinį Pagėgių

krašto leidinį. Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas Kazys Žutautas visiems

susirinkusiems linkėjo gražaus, prasmingo laiko šviesioje bendrystėje su knyga bei

gražių prisiminimų, liksiančių po šio Mažosios Lietuvos autentikos kupino vakaro.

Vakarą praturtino Aksaveros Mikšienės vadovaujamo Šilgalių kaimo folkloro

ansamblio „Kamana“ dovanoti Mažosios Lietuvos etninės muzikos tradicijos

kūriniai.

Susitikimas su rašytoju L. Iniu Drevernoje

Literatūrą, muziką bei etnokultūrą apjungusio vakaro metu akcentuota, jog

kiekvienas rašytojas pasirenka savo kryptį, savo kelią… Įvairiažanrėje rašytinėje

kūryboje didžiulę patirtį turintis p. Laimonas Inis atviravo, jog pastaruosius kelis

dešimtmečius atkakliai renka, tyrinėja Žemaitijos, Klaipėdos krašto, Mažosios

Lietuvos mitologiją, stengdamasis geriau pažinti čionykštės žemės gyvą istorinę

atmintį, perteikti bei įamžinti žmonių bei gamtos sąryšį, dvasią. Anot autoriaus,

atitinkamų analogijų su gamta galima įžvelgti ir žmogaus santykyje su literatūra:

žmogus be knygos, be skaitymo – tai tarsi medis be šaknų. Apie žymiausius

Mažosios Lietuvos ir su šiuo regionu susijusius kultūros bei raštijos veikėjus:

Vilhelmą (slapyv. – Vydūnas) ir Klarą Storostas, Robertą Šumaną ir jo žmoną

Klarą Viką, karalienę Luizę bei kt. Pasidžiaugta, jog knyga iliustruota Lietuvos

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojo, XXVII knygos mėgėjų

draugijos nario Vytauto Alberto Gocento tapybos darbais, o šio kūrėjo Klaipėdos

krašto vaizdus atspindinčios tapybos darbų parodos ne kartą puošė Vydūno

viešosios bibliotekos erdves ir džiugino lankytojų akis. Savo įspūdžiais,

skaitydamas ištraukas iš vakaro metu pristatytos knygos, dalinosi Karaliaučiaus

lietuvių bendruomenės vadovas Sigitas Šamborskis: „Mano siela – Mažoji Lietuva,

šioje knygoje palaiminta rašytojo Laimono Inio. Ši knyga – tai vertingas žinių

šaltinis, kuriame „sutinkamos“ istorinės asmenybės, dievybės, Mažosios Lietuvos

raštijos, kultūros kūrėjai, amžininkai, pradininkai. Juk Mažoji Lietuva – daugelio

raštijos žanrų, kultūros reiškinių ir įvykių pradininkė Lietuvoje.“

Susitikimas Rusnėje. Renginio koordinatorius S. Šamborskis ir rašytojas L. Inis prie dailininko S. Gocento paveikslų

Prasmingas susitikimas laukė Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje.

Bibliotekos darbuotoja Virginija Veiverienė gausiai susirinkusiems skaitytojams

pristatė renginio svečius. Rašytojas, atpasakodamas keletą legendų, renginio

lankytojus nukėlė į pagonybės, dievų ir dievybių, kurias garbino senovės prūsai,

aisčiai ir kitos čia gyvenusios gentys, laikus. Svečias apgailestavo, kad senovėje

garbinti akmenys, medžiai, savus pavadinimus turėję upeliai, net kelio vingiai

šiandien yra pamiršti, niekam nebeįdomūs.

Autorius apžvelgė ir knygoje publikuojamas biografines noveles, skirtas žymiausių

Mažosios Lietuvos kultūros, rašto veikėjų (Jonas Bretkūnas, Martynas Mažvydas,

Kristijonas Donelaitis, Pilypas Ruigys ir kt.) gyvenimo, veiklos, kūrybos

epizodams, įvykiams, detalėms atskleisti. Šiuose biografiniuose etiuduose L. Inis

įterpia subjektyvių psichologinių pamąstymų, vidinių pasvarstymų. Knygos tekstą

sušildo, daro įtaigesniu, gyvesniu, vaizdingesniu ir turtinga kalbinė išraiška,

autoriaus parinktos metaforos, vaizdingi veiksmažodžiai. Susitikime su šilutiškiais

rašytojas L. Inis pabrėžė, jog naujoji knyga nėra tautosakos atpasakojimas. Visos

sakmės, padavimai pateikiami šių dienų kontekste. Literatūrinė išmonė suteikia

autoriui teisę kurti savo versiją, kurioje atsispindi jo paties pasaulis, interesai,

pasaulėžiūra, sugebėjimas valdyti žodį, pateikti apibendrinimus.

Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje po susitikimo su Laimonu Iniu

Renginyje apie knygą, jos reikšmę atverčiant svarbius Mažosios Lietuvos

istorinius įvykius, asmenybes kalbėjo XXVII knygos mėgėjų draugijos narys,

Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės vadovas S. Šamborskis. Pasidžiaugęs

išgyventa, išjausta L. Inio knyga, svečias pasidalijo prisiminimais ir įspūdžiais apie

1988 m. užgimusią lietuvybės palaikymo ir puoselėjimo anapus Nemuno idėją,

daugiau nei 20 metų organizuotas Karaliaučiaus krašto lietuvių vaikų ir jaunimo

etnokultūrines stovyklas, pažintį ir bendravimą su senaisiais lietuvininkais ir

ypatingai sunkią ir sudėtingą Karaliaučiaus krašto lietuvių padėtį šiuo metu.

Rašytojo L. Inio knyga „Aštuoni Kuršmarių vėjai“ iliustruota Vytauto Alberto

Gocento, XXVII knygos mėgėjų draugijos nario, tapybos darbais. Šio kūrėjo

piešinių paroda prieš kelis metus buvo eksponuota ir Šilutės F. Bajoraičio viešojoje

bibliotekoje.

Muzikinį pasirodymą dovanojo Šilutės kultūros ir pramogų centro folkloro

ansamblis „Verdainė“, vadovaujamas Reginos Jokubaitytės.

Susitikimų metu XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė D. Poškienė

aptarė ir kitas rašytojo L. Inio sakmių, padavimų knygas, skirtas Žemaitijos, kitų

etnografinių regionų tautosakai, mitologijai, apžvelgė naujausias Draugijos

išleistas knygas ir pasidžiaugė, jog daugelio jų redaktorius yra rašytojas L. Inis.

Viešnia taip pat pristatė Lietuvai pagražinti draugijos šimtmečiui dedikuotą solidų

leidinį „Tautos kuriama Lietuva“, XXVII knygos mėgėjų metraščio T.VII.

Neprailgę susitikimai palydėti svečių –  L. Inio poezijos rinktinės “Žiedadulkių

sauja” ir D. Poškienės “Sidabrinės rasos” skaitomais autorinės poezijos tekstais,

bendravimo akimirkomis bei autografų dalijimu įsigytose knygose.

Rašytojas Laimonas Inis dalyvavo ir renginių ciklo “Sūduva ir Prūsų

Nadruva – lietuvybės lopšys”, skirto Sūduvos metams, programoje. Marijampolės

Beatričės Kleizaitės – Vasaris menų galerijoje pristatė naujausias knygas. Ypatingą

dėmesį skyrė knygai “Dangaus šulinys”, kuri iliustruota šioje galerijoje

saugojamais žemaičių dailininkų kūriniais.

Laimono Inio iteratūros vakaras Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Rašytoją sveikina II Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimo Lietuvoje iniciatorė, PLB Kultūros komiteto vadovė Jūratė Caspersen.

Dar vienas literatūros vakaras surengtas Nacionalinėje M. Mažvydo

bibliotekoje. Sostinėje rašytojui talkino skaitovė Vilma Urniežiūtė, knygos

dailininkas, Vytautas Albertas Gocentas, Sigitas Šamborskis ir

Vilniaus mokytojų namų žemaičių folkloro ansamblis „Tyklė“, (ansamblio vadovė

– Vitalija Brazaitienė). Rašytoją pasveikino II Pasaulio lietuvių rašytojų

suvažiavimo Lietuvoje iniciatorė, PLB Kultūros komiteto vadovė Jūratė

Caspersen.

Ir dar vienas išskirtinis renginys, kuriame dalyvavo rašytojas – rašinio

“Kaunolegendos”konkursas, skirtas miestui – 2022 m. Europos kultūros sostinei ir

rašytojui Laimonui Iniui – literatūrinių sakmių ir legendų kūrėjui, pagerbti.

Kauno miesto mokyklų 5-8 kl.  Mokiniai rašinio konkursui pateikė per 70 sukurtų

legendų. Kartu su vertinimo komisija atrinkti geriausi rašiniai. Rašytojas,

komisijos narys, laimėtojams padovanojo savo knygų. Konkurso iniciatorė – VU

Kauno fakulteto humanitarinių mokslų daktarė, literatūrologė, kultūros istorikė,

pedagogė, vertėja Inga Stepukonienė. 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *