Photo of the day

Aleksas Dabulskis, lankant tremties vieta