Photo of the day

A. Kukaitis, R. Vaidotas ir A. Mikuta