STANISLOVO ABROMAVIČIAUS “TREMTIES VAIKAI” – ANGLŲ KALBA

 

Dalia POŠKIENĖ

LPKTS kultūros vadybininkė, projektų vadovė

 

KNYGA LIETUVAI IR LIETUVIAMS PASAULYJE 

 

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) leidžia rašytojo Stanislovo
Abromavičius knygų „Tremties vaikai“ ciklą. Jis yra parengęs 15 knygų tremties ir pokaryje vykusio partizaninio karo tematika. Per dešimtmetį išleistos penkios dokumentuotos knygos, o 2021 m. pasirodė knyga jauniesiems skaitytojams “Vaikystė Sibiro toliuose” ,  kurios du tūkstančiai  egzempliorių padovanota  Lietuvos mokyklų bibliotekoms (projektą parėmė Lietuvos kultūros taryba).

Šioje knygų serijoje yra aprašytos 250 mažųjų tremtinių ir jų šeimų istorijos, žiaurūs šeimų likimai, mirtys, badas ir pažeminimai Sibire, paskelbta per 1200 istorinę vertę turinčių nuotraukų iš tremtinių gyvenimo Lietuvoje ir Sibire.

O neseniai iš spaustuvės “Morkūnas ir Ko” atkeliavo Stanislovo Abromavičiaus šio ciklo knyga, išversta į anglų kalbą – „CHILDHOOD IN FORCED EXILE“ („Vaikystė prievartinėje tremtyje“). Ji išleista 1000 egz. tiražu, bus platinama Lietuvoje, taip pat nukeliaus į visas Lietuvos Respublikos ambasadas, lietuvių bendruomenes anglakalbėse šalyse, lituanistines mokyklėles, LR Seimą, ministerijas. 

2023 m. LR Seimo paskelbti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių metais. Šie metai  LPKTS svarbūs ir kitu aspektu – minėsime Sąjungos įkūrimo 35 -metį. Istorinės atminties įprasminimas, laisvės kovotojų pagerbimas, tragiškas lietuvių tautos likimas – sąjungos siekis ne tik  priminti ir prisiminti, ber ir papasakoti po platųjį pasaulį išblaškytiems lietuviams ir kitoms tautoms, patiriančioms prievartą, genocidą. Tai ypač aktualu ir svarbu dabar, kai kovojanti Ukraina kenčia gerai žinomo okupanto agresiją, patiria kančias, smurtą…

Prabilti pasauliui LPKTS ryžosi žymiai anksčiau, kai Vakaruose ir kitose pasaulio vietose rusiškoji propaganda pradėjo kampaniją apie tariamą „humanišką“ Lietuvos žmonių tremtį į Sibirą, mokėtus dienpinigius, dalintą maistą vagonuose, pieną vaikams, medicininę priežiūrą. Nedrąsūs buvo pirmieji bylojimai apie kalėjimus, lagerius, didžiąsias tremtis. 

Straipsniai savaitraštyje “Tremtinys”, almanache “Laisvės kovų archyvas” (išėjo 44 numeriai), knygos – išsamiai atskleidė pokario metų partizaninio karo, kovos prieš okupantus mastą, tragiškus žmonių likimus. LPKTS parengė ir išleido knygą-albumą “Gyvoji atmintis liudija” ir aplanką “Sovietų genocido aukų ženklai Kaune” (padovanota Pasaulio lietuvių bendruomenėms 2022 metais). Knygų leidybą rėmė Lietuvių fondas (JAV), Lietuvos kultūros taryba.

Rašytojas Stanislovas Abromavičius

Jau prieš keletą metų tuometinė LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė, pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas puoselėjo viltį išleisti knygą anglų kalba, atvirai pasakojančią tikras tremčių istorijas, atskleistų šiurpias sovietines represijas po pasaulį pasklidusių lietuvių šeimoms, bendruomenėms. Dėl vertimo į anglų kalbą kreiptasi į išeivijoje gyvenančius lietuvius per JAV leidžiamą laikraštį „Draugas“. Atsiliepė ir be atlygio sutiko padėti lietuvaitės Rūta Jerašius Guffey, Živilė Kliorytė Vaitkus. Vertėjų grupei vadovavo JAV gyvenanti lietuvė, menotyrininkė, architektūros istorikė,  Bostono universiteto profesorė Milda Bakšytė-Richardson su vyru profesoriumi Robertu Richardson.

Milda Bakšytė baigė Bostono universitetą, dirbo šiame universitete, Massachusettso technologijos institute, Harvardo universitete. Profesorė moksliniuose renginiuose skaitė paskaitas apie Amerikos ir Lietuvos liaudies meną, architektūrą, dailę, 1992–1993 m. buvo atvykusi ir skaitė paskaitas Lietuvoje. Profesinėje Amerikos spaudoje pirmoji paskelbė originalių straipsnių apie lietuvių liaudies meno raidą po II pasaulinio karo. Ji su vyru Robertu Richardson –  išeiviu iš Škotijos, gyvena Bostone. Ilgus metus abu profesoriavo, dirbo mokslinį darbą. Robertas – filologas, slavistas.   

Profesorė Milda Bakšytė-Richardson         

Ir štai – kelerių metų darbo vaisus – Stanislovo Abromavičiaus knyga “Childhood in forced exile”. Knygos leidybą finansiškai rėmė Lietuvių fondas (JAV), Lietuvos vyriausybė pagal istorinės atminties puoselėjimo ir su Lietuvos pristatymu užsienyje susijusių projektų finansavimo programą.

Didžiulė padėka Išeivijos lietuviams – Edmundui Vengianskas ir Emilijai Morkūnaitei Vengianskas, kurių archyvus ir auką perdavė giminaičiai. Tai itin ženkli parama knygos leidybai – dovana Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių metams.

Edmundas Vengianskas – tarpukario Lietuvos karininko sūnus, dim. majoras, Lietuvos šaulių sąjungos šeivijoje Garbės šaulys, Lietuvių karių veteranų sąjungos „Ramovė“ pirmininkas, LŠST ir LŠSI Centro valdybos pirmininko pavaduotojas ir LŠSI vado pavaduotojas, LŠST ir LŠSI jūrų šaulių vadovas, LŠST ir LŠSI Šaulių žvaigždės ordino tarybos pirmininkas, „Lituanicos“ klubo steigėjas ir vadovas, daugelio išeivijos lietuviškų organizacijų vienas iš vadovų ir narys, mirė 2007 m. vasario 15 d.). 

LPKTS Valdybos pirmininko Vlado Sungailos vardu dėkojame visiems, prisidėjusiems prie knygos gimimo ir tikimės, kad ši knyga pasklis po platųjį pasaulį. Bendraujant su Pasaulio lietuvių bendruomenėmis, knygą skirsime 53 PLB penkiuose kontinentuose, dovanosime mokykloms, bibliotekoms, ambasadoms.  

Stanislovo Abromavičiaus knyga apie vaikų tremtį anglų kalba jau įteikta Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komiteto pirmininkei Jūratei Caspersen.

 

Knygas įsigyti galima Lietuvos politinų kalinių ir tremtinių sąjungoje, Kaune, Laisvės al.   39, knygynėlyje, užsakyti, atsiimti – el. adresu sekretoriatas.lpkts@gmail.com

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *