Istorijos puslapiai

Pradžia » Istorijos puslapiai » Istorijos puslapiai
Aldona Ruseckaitė
Aldona Ruseckaitė
Vytautas Stulpinas
Erika Drungytė
G. Patackas, T. Marcinkevičiūtė ir D. Kajokas
Kauno rašytojų svečias L. Dovydėnas
Meno darbuotojų namų svečiai Jaunojo poeto vakare
LRS KS įkurtuvės Maironio g.
Vytautas Stulpinas
Poezijos pavasaris su A. Avižieniu ir Č. Milošu
Aldona Elena Puišytė
Stanislovas Abromavičius
Dalia Teišerskytė
Dalia Teišerskytė
Vidmantas Kiaušas
Violeta Židonytė. 1982-ieji, tapybos praktika Juodkrantėje
Vladas Vaitkevičius
Gasparas Aleksa
Petras Palilionis
Gediminas Jankus
Gediminas Jankus. Romualdo Rakausko fotografija
Petras Palilionis su Vytautu Martinkum
Petras Palilionis
Gasparas Aleksa
Petras Palilionis ir Juozas Grušas
Justinas Marcinkevičius Kauno rašytojų buveinėje
Juozas Grušas ir Petras Palilionis
Justinas Marcinkevičius ir Marija Macijauskienė
Petras Palilionis
Petras Palilionis
Maironio lietuvių literatūros muziejuje
Maironio lietuvių literatūros muziejuje
Aldona Ruseckaitė ir Bernardas Brazdžionis
Knygnešio, aušrininko, tautosakininko Mato Slančiausko (1850–1924) anūkai iš JAV lanko Lietuvą.
Aldona Ruseckaitė ir Valdemaras Kukulas
Jurga Ivanauskaitė su Alfonsu Bieliausku
Justinas Marcinkevičius
Petras Palilionis su Vasil Bykov
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas.
Augustas Tamaliūnas vaikystėje
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Kauno Šaipokai, vėliau – satyros ir humoro laikraščio „Ūpas“ šutvė
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas ir Jurgis Gimberis
Kauniečiai rašytojai, 1991 m.
LRS Kauno skyriaus vadovai Algimantas Mikuta, Vytautas Martinkus ir Antanas Drilinga
J. Grušas su V. Martinkumi
Laimonas Inis ir Vytautas Martinkus
V. Martinkus su Snieguole Greta
V. Martinkus, P. Palilionis ir E. Viskanta
P. Palilionis, R. Staliliūnaitė, P. Venclovas, V. Martinkus
Konradas Kaveckas, Vytautas Čepliauskas, Danguolė Vaitkutė
Vytautas Čepliauskas
Violeta Šoblinskaitė ir Gintaras Gutauskas
Violeta Šoblinskaitė Aleksa, Gintaras Gutauskas ir Irena Mačienė
Poezijos vakaras „Einu per savo žemę“
V. Vaitkevičius su V. Kaziūnu
V. Vaitkevičius su sūnumi Adomu Tartoke
Prie Kazitiškio bibliotekos
V. Vaitkevičiaus gimtajame Tartoke
Griausmingasis V. Vaitkevičius
V. Vaitkevičius su šeima
V. Vaitkevičius su B. Kašelioniu
Broliai Vladas ir Mečislovas
V. Vaitkevičius ir M. Martinaitis
V. Vaitkevičius, Bern. Brazdžionis ir M. Macijauskienė
V. Vaitkevičius ir V. Jasukaitytė
V. Vaitkevičius ir A. Konickis
A. Mikuta ir R. Keturakis su Gardino rašytojais
Kauno rašytojai Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje
A. Baltakis ir A. Mikuta
Būsimasis poetas A. Mikuta
Kauno rašytojai svečiuojasi Gruzijoje
H. Nagys ir A. Mikuta
Kauno rašytojai prie Mažeikių naftos gamyklos, 1997 m.
Naujos literatūrinės ekspozicijos atidarymas B. Sruogos memorialiniame muziejuje. Kaunas, 1984 m.
V. Žvirdauskas su A. Mikuta apie 1970 m. Nidoje
Režisierė I. Bučienė ir A. Mikuta, 1983 m. Nida
B. Sruogos 90-ųjų gimimo metinių minėjimas muziejuje, 1986 m.
„Poezijos pavasaris“ Kaune, Pieno kombinate apie 1987 m. Onos Pajedaitės fotografija
Nijolė Raižytė
Ričardas Gavelis ir Nijolė Raižytė
Parodos, skirtos Jurgio Savickio 110-osioms gimimo metinėms, pristatymas
Nijolė Raižytė sveikinama įstojusi į Lietuvos rašytojų sąjungą
Po parodos Maironio lietuvių literatūros muziejuje, skirtos Kosto Korsako 90-osioms gimimo metinėms paminėti
Poezijos pavasaris. Pabėgę nuo lietaus
Nijolės Raižytės romano „Moterys ir sraigės“ pristatymas
Poezijos pavasaris-1999
Dovilė Zelčiūtė, Rita Vinciūnienė ir Aldona Elena Puišytė
Skaidrius Kandratavičius ir Aldona Ruseckaitė
Literatūros vakaras Maironio namų svetainėje
Gintautas Dabrišius ir Aldona Ruseckaitė
Poezijos pavasaris-2000. S. Nėries memorialinio muziejaus sode
Petras Palilionis
Aleksandras Žirgulis, Ona Dabrilaitė ir Laimonas Noreika
Aldona Ruseckaitė, Romualdas Granauskas ir Kazimiera Kymantaitė
Rašytojai Aldona Ruseckaitė, Vytautas Bubnys ir Elena Kurklietytė-Bubnienė
Kauno rašytojai Šveicarijoje
Kauno rašytojai Šveicarijoje
Jurgis Gimberis ir Rita Vinciūnienė
Rita Vinciūnienė
Ritos Vinciūnienės šešiasdešimtmetis
Rita Vinciūnienė su tėvu Severinu
A. Ruseckaitė ir B. Pūkelevičiūtė
A. Ruseckaitė ir V. Kiaušas-Elmiškis
A. E. Puišytė ir A. Ruseckaitė
Rašytojai E. Janušaitis ir A. Ruseckaitė
Aldona Puišytė
A. Puišytė, M. Martinaitis, J. Vaičiūnaitė
1984 m. Poezijos pavasaris
Autografų rašymas...
A. Puišytė ir A. Miškinis
A. Puišytė ir J. Grušas
A. Puišytė ir J. Grušas
A. Puišytė su A. Miškiniu ir J. Graičiūnu
A. Puišytė su Bern. Brazdžioniu ir R. Staliliūnaite
 A. Puišytė su M. Martinaičiu ir Bern. Brazdžioniu
Poezijos popietė Vilniaus Arkikatedroje, skirta popiežiaus Jono Pauliaus II vizitui į Lietuvą
Po poezijos popietės Arkikatedroje
A. Puišytė ir Bern. Brazdžionis
A. Puišytės ir K. Bradūno pokalbis
A. Puišytė su Bern. Brazdžioniu ir R. Skučaite
V. Daujotyte ir A. Puišytė
Poeto Jurgio Baltrušaičio minėjimas
Loreta Gražina Latonaitė-Packevičienė
Loreta Gražina Latonaitė-Packevičienė ir Petras Venclovas
Loreta Gražina Latonaitė-Packevičienė
Violeta Židonytė su broliu
Violeta Židonytė
Violeta Židonytė Dailės institute
S. Abromavičius su žmona Violeta
S. Abromavičius su prezidentu V. Adamkumi ir jo žmona Alma, 2013.
S. Abromavičius su A. Puišyte
Sajūdis. Kun. R. Grigas ir rašytojas S. Abromavičius
Valstybės kontrolės pareigūnai
Aldona Ruseckaitė
P. Palilionis, G. Latakas ir P. Repšys
Leonas Zaleckis
Leonas Zaleckis
Leonas Zaleckis kariuomenėje
Leonas Zaleckis kariuomenėje
Rašytojo Leono Zaleckio šeima
L. Zaleckis su žmona
Leonas Zaleckis
Kauno rašytojų susitikimas su Bernardu Brazdžioniu
Paskutinis Vytauto Eidukaičio eilėraštis „Satyrinis susimąstymas“
Violetos ir Vytauto Martinkų gamtos prieglobstyje
Leonas Zaleckis
Leonas Zaleckis – Žemaitės premijos laureatas
Leonas Zaleckis – Žemaitės premijos laureatas
Leonas Zaleckis prie Žemaitės paminklinio akmens
Žemaitės premijos laureatas Leonas Zaleckis
Leonas Zaleckis Kelmėje
Keturi aukštaičiai
Leonas Zaleckis Užventyje
Petras Palilionis ir Vladas Vaitkevičius Joniškyje
Kauno rašytojai pas Joniškio „Audruvės“ klubo literatus
A. Mikuta, J. Gimberis ir V. Stulpinas
Vytautas Stulpinas su šeima
Dailininkas S. Mušinskas ir rašytojas V. Stulpinas
Vytautas Stulpinas
Vytautas Stulpinas
Vytautas Stulpinas
Gitana Vanagaitė, Eglė Juodvalkė ir Vytautas Stulpinas
Vladas Baltuškevičius
S. Abromavičius, V. Kukulas ir R. Geicen
P. Palilionis ir Bern. Brazdžionis
Petras Palilionis
Pirmasis Poezijos pavasaris Palemone, 1965 m.
Baltakis ir Riazanovai Nidoje
Rašytojai  S. Abromavičius, J. Laucė ir S. Daunys
Poezijos pavasario laureatas Eduardas Mieželaitis
Poezijos pavasario laureatas Eduardas Mieželaitis
Poezijos pavasaris-1984
A. Mikuta, L. Inis ir A. Dabulskis
21-asis Poezijos pavasaris K. Giedrio kailių fabrike
„Santakos“ klubo steigiamasis susirinkimas
A. Dabulskis, R. Keturakis ir L. Gudaitis
Poetas E. Matuzevičius su žmona ir satyrikas A. Dabulskis
Prie Vito Žvirdausko kapo
R. Klusas ir A. Dabulskis dalija autografus knygyne „Pažanga“
Soldino miške, prie paminklo Dariui ir Girėnui
A. Dabulskis su Pupų dėde
Aleksas Dabulskis
Žurnalo „Santara“ redakcijoje
E. Viskanta, A. E. Puišytė, A. Kubiliūnas ir A. Dabulskis
Šaipokų vakaras Kauno menininkų namuose
R. Vinciūnienė ir A. Dabulskis
Tauragės kultūros namuose
A. Snarskis, V. Beresniovas-VLABER ir A. Dabulskis
A. Dabulskis ir V. Daunys
Po „Metų knygos“ konkurso
Po nuotaikingų skaitymų Kauno menininkų namuose
Žurnalistė R. Kanopkaitė ir satyrikas A. Dabulskis
Satyrikas A. Dabulskis su prozininku A. Pociumi
Aleksas Dabulskis ir Vidmantas Kiaušas-Elmiškis
A. Dabulskis ir V. Reimeris
Aleksas Dabulskis, Poezijos pavasaris-1982
Aleksas Dabulskis
Aleksas Dabulskis
D. Kajokas, A. Dabulskis ir P. Palilionis
Greta Bakūnaitė ir Aleksas Dabulskis
A. Ruseckaitė, E. Janušaitis ir L. Gustainis
Edmundas Janušaitis
Edmundas Janušaitis
L. Gustainis, V. Dragūnas, Z. Baltrušis, R. Mažukėlienė
Literatūrinis ketvirtadienis, 2001
Liudas Gustainis
L. Gustainis ir E. Janušaitis
Liudas Gustainis Malmėje
Liudas Gustainis Gruzijoje
Liudas Gustainis
Liudas Gustainis
Poezijos pavasaris prie Salomėjos Nėries kapo
Linos Čekauskaitės ir Vidos Ulytės diplomų laistymas
V. Kudirkos premijos įteikimas Česlovui Kudabai
R. Butkevičius, E. Ignatavičius ir A. Dabulskis
Rašytojų sambūris Kauno menininkų namuose, 1982
Poezijos pavasaris-1982
Vlado Baltuškevičiaus penkiasdešimtmetis
Poezijos pavasaris Kaune, apie 1983–1985 m.
A. Mikuta, A. Dabulskis ir R. Keturakis
A. Dabulskis, A. Tamaliūnas ir P. Bingelis
P. Palilionis, A. Dabulskis,Icchokas Meras
Aktoriai ir literatai
Poezijos pavasaris Lakštingalų krantinėje
Susitikimas su Bernardu Brazdžioniu
20190630_160209.jpg
20190630_160209.jpg
A. Dabulskis ir E. Viskanta
A. Dabulskis ir R. Mikutavičius
J. Gimberis, A. Dabulskis ir A. Ruseckaitė
A. Dabulskis ir J. Brėdikis
A. Dabulskis, V. Martinkus su žmona Violeta
A. Dabulskis, R. Marčėnas ir V. Kalvaitis
Alekso Dabulskio šeima
Aleksas Dabulskis Omsko lageryje
Aleksas Dabulskis, kalinių krepšinio komanda Omsko lageryje
A. Dabulskis su žmona Irena
A. Dabulskis su sūnumi Mariumi
A. Dabulskis su šeima
A. Dabulskis
A. Dabulskis agitmeninių brigadų konkurse
A. Dabulskis
Susitikimas su V. Adamkumi „Santaros“ redakcijoje
A.  Dabulskis
A. Dabulskis su šeima
Dalai Lama ir G. Jankus
Dalai Lamos vizitas Lietuvoje, 2001
G. Jankus ir A. Masiulis
K. Navakas ir D. Jazukevičiūtė
Aleksandro Puškino kaukė
Gediminas Jankus Soldine
Leonas Gudaitis
Leonas Gudaitis
R. Keturakis ir L. Gudaitis
V. Karalius ir G. Majus
P. Palilionis, V. Katilius ir R. Keturakis
J. Žlabys ir V. Martinkus
V. Baltuškevičius, Just. Marcinkevičius ir D. Kajokas
Kauno rašytojai Šveicarijoje
Parlamento gynėjau šauliai
Laisvės gynėjai